Poznaj nasz klub

O Nas

Jak to się zaczęło?

POCZĄTKI

Automobilklub Galicyjski powstał z inicjatywy kilkunastu młodych ludzi zafascynowanych motosportem. Poszukiwali oni organizacji przyjaznej zawodnikom, działaczom i kibicom – organizacji, która byłaby w stanie spełnić ich oczekiwania. Jako, że poprzeczka została przez nich postawiona wysoko, w końcu stwierdzili, że najlepszą drogą do spełnienia ich wymagań będzie utworzenie własnego klubu. Po spełnieniu wymogów formalnych, 14 kwietnia 2003 roku Prezydent Miasta Krakowa wpisał Automobilklub Galicyjski do ewidencji klubów sportowych. Miesiąc później AG oficjalnie rozpoczął swoją działalność.

W pierwszym zarządzie znaleźli się trzej założyciele: Łukasz Witek, Grzegorz Dachowski oraz Bogdan Łabędź. Od samego początku AG mógł pochwalić się znakomitymi zawodnikami. Prym w ówczesnym Rajdowym Samochodowym Pucharze Polskiego Związku Motorowego wiedli m.in. Mirosław Włodarczyk, Grzegorz Harlos, Łukasz Siekierka, Paweł Kopacz, Adam Manikowski i pilotujący ich Grzegorz Dachowski i Łukasz Witek.

NAUKA, NAUKA, NAUKA!

ROZWÓJ

Od samego początku chcieliśmy organizować imprezy, dzięki którym kierowcy amatorzy mogli podnosić swoje umiejętności. Pierwsze KJSy i rally sprinty zorganizowane zostały już w roku 2003 na terenie Krakowa i Wieliczki. W lipcu odbył się 3 Tarnowski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych VIII Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych oraz Mini Hillclimbing – zawody, w których wystartowali również zawodnicy rywalizujący w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski.

W 2005 roku w Wieliczce, we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu Samochodowego, zorganizowaliśmy Kręciołek Wielicki Pamięci Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza - memoriał dwóch wspaniałych kierowców, którzy odeszli od nas zdecydowanie za wcześnie. Rok ten obfitował również w imprezy dla miłośników rajdów terenowych, a ich głównodowodzącym był Marian Zdebski.

Lata 2006 – 2009 to cykl imprez organizowanych w Dobczycach. Popularny Kręciołek o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z czasem „awansował” i ostatnie edycje nosiły miano Rajdowych Samochodowych Mistrzostw o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

W 2012 roku odbyła się pierwsza edycja rajdu terenowego RMF MAXXX Rally. Przygoda ta trwała aż do roku 2014. Imprezy zostały zorganizowane na terenie czterech województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Listy startowe liczyły niejednokrotnie ponad 70 uczestników.

W latach 2013 – 2017 zorganizowaliśmy szereg rally sprintów (Dobczyce, Wieliczka, Borzęcin) oraz KJS w Borzęcinie. Mając na uwadze wielkie serca rajdowej braci staraliśmy się również pomóc osobom, które stawiły czoła ciężkim chorobom nowotworowym. Imprezy „Rajdujemy w szczytnym celu” oraz „Rajdowa Walentynka Dla Małego Patryka” utwierdziły nas tylko w przekonaniu, że na Zawodników i Kibiców motosportu zawsze można liczyć.

Od samego początki istnienia klubu aktywnie włączyliśmy się we wpieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Naszymi gośćmi były nie tylko najważniejsze nazwiska polskiego motosportu, ale również osoby znane z telewizji i pierwszych stron gazet. Możemy się pochwalić, że w pewnym okresie Rajdowa WOŚP była największą tego typu imprezą w Polsce. Do tej pory doczekała się szczęśliwych, 13. edycji i na pewno nie będzie to koniec.

TAK JEST TERAZ!

SUKCESY

Lata mijały, a nasze załogi walczyły o coraz wyższe cele. Obecnie możemy poszczyć się kierowcami i pilotami, którzy w swoim rajdowym CV mają starty w każdej serii europejskiego czempionatu, a nawet w najwyższej randze imprez – WRC. W naszych szeregach mamy także „Dakarowców”: Dariusza Żyłę (ukończony Dakar w 2013 roku) oraz Łukasza „Łokera” Łaskawca (quadowiec, zdobywca 3 miejsca w debiucie w 2011 roku).

Dzięki postawie naszych klubowiczów w roku 2017 Automobilklub Galicyjski został sklasyfikowany na 3 miejscu w klasyfikacji klubowej RSMP.
Lat w motorsporcie
Zorganizowanych imprez
Członków

Zarząd i statut

Informacje

Skład Zarządu:

Prezes - Sylwester Stoch (sylwester.stoch[at]agalicyjski.pl)
Wiceprezes - Dariusz Żyła
Skarbnik - Konrad Jurys
Sekretarz - Grzegorz Dachowski
Członek - Filip Dębowski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Paweł Żuławiński
Wiceprzewodniczący - Małgorzata Żyła
Sekretarz - Łukasz Siekierka
Statut:
§ 1

1. Automobilklub Galicyjski jest noszącym taką nazwę samorządnym stowarzyszeniem kultury fizycznej, w dalszej części Statutu określonym inicjałami „AG”.

2. AG działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, a także pochodnymi aktami prawnymi oraz niniejszym statutem

3. Zrzesza na zasadzie dobrowolności działaczy społecznych i zawodników sportów motorowych, a także osoby fizyczne będące sympatykami AG, interesujące się problematyką motoryzacyjną.

§ 2

1. AG posiada osobowość prawną.

2. Automobilklub Galicyjski może być członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego, realizuje jego cele i zadania oraz korzysta z praw wynikających z tego członkostwa.

3. Terenem działania AG jest Polska południowa a siedzibą miasto Kraków.

4. AG może tworzyć na terenie swego działania Delegatury według zasad określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 3

Automobilklub Galicyjski oprócz nazwy posiada własną pieczęć, którą używa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz może posiadać własne godło (biały orzeł z czarnym kołem, wewnątrz którego jest biało-czerwona flaga polska, a na obrzeżach koła biały napis ?Automobilklub Galicyjski?), barwy (czerwona, biała i czarna), symbole i odznaki.

§ 4

AG swoją działalność opiera na pracy społecznej swych członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 5

Automobilklub Galicyjski nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 6

1. Podstawowym celem i zadaniem jest rozwijanie wśród społeczeństwa kultury i wiedzy motoryzacyjnej.

1) Rozwój masowego i kwalifikowanego sportu motorowego oraz turystyki motorowej.

2) Prowadzenie różnorodnych form działania w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także podejmowania popularyzacji działań proekologicznych w motoryzacji.

§ 7

1. Powyższe cele i zadania realizuje poprzez:

1) zrzeszanie automobilistów i miłośników motoryzacji,

2) branie udziału przez swoich członków w zawodach motorowych krajowych, międzynarodowych oraz krajowych i międzynarodowych imprezach turystyczno-motorowych,

3) organizowanie zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportów motorowych oraz stwarzanie warunków do udziału w takich zawodach w kraju i zagranicą przede wszystkim swoim członkom,

4) podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i zainteresowań swych członków i sympatyków,

5) organizowanie szkoleń i podejmowanie działań umożliwiających zdobywanie licencji wymaganych w sporcie kwalifikowanym przez zawodników i działaczy społecznych,

6) współdziałanie z terenową administracją rządową, władzami samorządu lokalnego, z innymi organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi w realizacji swych celów i zadań,

7) rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych oraz życia klubowego,

8 ) wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji powierzonych AG przez Polski Związek Motorowy, władze państwowe i ich organy,

9) prowadzenia i zabezpieczenia ewidencji członków, danych zawodników i sędziów oraz innych dokumentów i materiałów statystycznych, w zakresie wymaganym określonymi przepisami, zgodnie z potrzebami AG.

§ 8

1. Członkowie Automobilklubu Galicyjskiego dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających i Członków Honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym AG może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełnię praw obywatelskich oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Młodzież do lat 18 może należeć do AG, ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego, bez prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd AG na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji dwóch członków zwyczajnych (w tym minimum jednego przedstawiciela Zarządu).

4. Członkowie zwyczajni mogą być także obywatelami innych państw mających stały pobyt w Polsce.

5. Członkiem wspierającym może zostać wyłącznie osoba prawna zainteresowana działalnością AG, która udziela pomocy finansowej lub rzeczowej. Osoba prawna działa w AG przez swojego przedstawiciela. Członka wpierającego przyjmuje Zarząd AG na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji dwóch członków zwyczajnych (w tym minimum jednego przedstawiciela Zarządu).

6. Godność Członka Honorowego nadaje na wniosek Zarządu AG Walne Zgromadzenie, szczególnie zasłużonym działaczom na niwie motoryzacji w kraju i za granicą.

§ 9

1. Ustanie członkostwa w AG następuje na podstawie uchwały zarządu na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie po uregulowaniu składek członkowskich,

2) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność na szkodę AG lub nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz AG,

3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacie składki członkowskiej do końca I kwartału roku, za który składka winna być opłacona,

4) zgonu członka.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

1) uczestniczenia w zebraniach AG z prawem głosu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz AG,

2) wysuwania postulatów i wniosków wobec władz AG,

3) korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez AG,

4) korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością AG,

5) reprezentowania barw i noszenia odznaki AG,

6) udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez AG,

7) korzystania ze świadczeń i ulg przysługującym członkom na terenie całego kraju w jednostkach usługowych Polskiego Związku Motorowego i Automobilklubów określonych w oddzielnych regulaminach i przepisach,

8 ) członkowie Honorowi zwolnieni są z opłat składek członkowskich w AG.

§ 11

1. Członkowie wspierający mają prawo do:

1) uczestniczenia w zebraniach AG bez prawa głosowania z zachowaniem głosu doradczego,

2) korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością AG,

3) korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez AG,

4) noszenia odznaki AG,

5) udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez AG,

6) członkowie wspierający obowiązani są opłacać regularnie zadeklarowaną składkę.

§ 12

1. Do obowiązków członków AG należy:

1) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz AG,

2) regularne opłacanie składki członkowskiej,

3) dbałość o dobre imię AG, wykazywania się godną postawą obywatelską i moralną,

4) dbałość o własność AG jako dobra wspólnego,

5) systematyczne działanie, a będąc zawodnikami systematyczny udział w zawodach,

6) nie podejmowanie działań, które godziłyby w interes AG lub uszczupliły jego zasobność,

7) branie czynnego udziału w pracach AG,

8 ) krzewienie kultury motoryzacyjnej.

2. Członkowie AG nie mogą należeć do innego konkurencyjnego stowarzyszenia o tym samym profilu działania, a będący zawodnikami nie mogą reprezentować barw innego klubu w tych samych dyscyplinach.

§ 13

1. Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz za aktywny udział w realizacji zadań AG – Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu – może przyznać członkowi wyróżnienia – pochwałę na piśmie, dyplom, nagrodę, Odznakę Honorową AG.

2. Za szczególne zasługi dla AG – na wniosek Zarządu – Walne Zgromadzenie Członków może nadać tytuł „Honorowego Członka Automobilklubu Galicyjskiego”.

§ 14

1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów, uchwał władz AG lub działalność na szkodę AG, mogą być nakładane na członków zwyczajnych i honorowych, zgodnie z orzeczeniem Zarządu następujące kary dyscyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) czasowy pozbawienia praw członkowskich,

4) czasowe zakaz brania udziału w zawodach sportowych,

5) wykluczenie.

2. W przypadku orzeczenia przez Zarząd kary dyscyplinarnej, członek ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 15

1. Organizacja Automobilklubu Galicyjskiego obejmuje Władze AG oraz Delegatury AG.

2. Delegatury mogą być tworzone na terenie działalności AG, przy czym do powołania Delegatury wymagana jest liczba co najmniej 10 członków.

§ 16

Władzami AG są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd AG, Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja władz AG trwa 4 lata.

2. Uchwały władz AG zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że uchwalono głosowanie tajne. Nie dotyczy to § 21 i 37.

§ 18

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd AG:

1. Po upływie kadencji jako zwyczajne (sprawozdawczo-wyborcze).

2. Przed upływem kadencji z własnej inicjatywy Zarządu lub na życzenie Komisji Rewizyjnej ? jako Nadzwyczajne.

3. Przed upływem kadencji na żądanie co najmniej 1/3 członków ? jako Nadzwyczajne.

4. Może być zwoływane jako coroczne ? sprawozdawcze.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą AG i biorą w nim udział wszyscy członkowie oraz zaproszeni goście. Walne Zgromadzenie obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin obrad.

2. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd AG, podając do wiadomości swych członków nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków AG biorą udział członkowie mający opłacone składki członkowskie.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest najpóźniej w terminie 2 m-cy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

§ 20

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalenie Statutu oraz zmian w Statucie,

2) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd PZM,

3) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) nadawanie na wniosek Zarządu tytułu „Honorowego Członka AG”,

5) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących AG i podejmowania uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz,

6) podjęcia uchwały o rozwiązaniu AG.

§ 21

Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia, konieczna jest w pierwszym terminie obecność przynajmniej 2/3 członków, a w drugim terminie o ważności uchwał decyduje zwykła większość przy każdej ilości członków obecnych.

§ 22

1. Zarząd Automobilklubu Galicyjskiego jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia i jest odpowiedzialny przed nim za swoją działalność.

2. Zarząd AG jest wybierany na Walnym Zgromadzeniu przez członków zwyczajnych spośród członków zwyczajnych pełnoletnich posiadających opłacone składki członkowskie oraz będącymi członkami AG nie mniej niż 24 miesiące.

3. Zarząd AG składa się z 5 do 9 osób i jest władzą stanowiącą w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz AG, jest również władzą zarządzającą sprawami AG.

4. Zarząd wybiera ze swego składu: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Szefów Sekcji.

5. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez członków Zarządu.

6. Nie można łączyć udziału we władzach AG z pracą etatową w AG.

7. Zarząd AG konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno być zwołane nie później niż 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia, na którym dokonane zostały wybory.

§ 23

1. W szczególności Zarząd AG:

1) kieruje działalnością komórek organizacyjnych AG,

2) zarządza majątkiem AG,

3) zaciąga zobowiązania w imieniu AG, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi,

4) powołuje sekcje, ustala ich skład osobowy oraz zakres ich działalności,

5) tworzy w razie potrzeby Delegatury AG, określając regulaminem ich zakres działania,

6) ustala wysokość rocznej składki członkowskiej,

7) podejmuje uchwały o ewentualnym wykluczeniu członka z AG,

§ 24

Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak co najmniej raz na trzy miesiące i zwoływane są przez Prezydium Zarządu AG.

§ 25

1. Prezydium Zarządu AG kieruje pracami AG reprezentując go na zewnątrz i wykonuje uchwały Zarządu, a w okresie między posiedzeniami Zarządu, powołane jest do pełnienia wszystkich jego obowiązków w granicach regulaminu wewnętrznego uchwalonego przez Zarząd z wyjątkiem:

1) zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków,

2) uchwalania regulaminów wykonawczych do wszystkich przepisów statutu,

3) uchwalania planu działalności AG.

§ 26

1. Prezydium Zarządu liczy 4 osoby.

2. W skład Prezydium Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz.

3. Podział funkcji i zadania poszczególnych członków Prezydium Zarządu ustala regulamin zatwierdzony przez Zarząd AG.

§ 27

1. Do ważności uchwał Prezydium Zarządu jest niezbędna obecność przynajmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, a w sprawach finansowych lub w sprawach mających charakter zobowiązań finansowych również Skarbnika.

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwoływane są w miarą potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków, składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego. Do prawomocności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność przynajmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego.

2. Na zebraniu konstytuującym Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz AG.

3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności AG.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brania udziału (z głosem opiniującym) w posiedzeniach władz AG oraz we wszystkich spotkaniach i zebraniach bez zaproszenia. 

5. Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy składanie wniosku Walnemu Zgromadzeniu o udzieleniu absolutorium.

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek podejmowania czynności kontrolnych przynajmniej raz w roku.

7. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 29

Zarząd AG i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełniania składu w przypadku zdekompletowania, jednak w ilości nie przekraczającej ? liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 30

1. Władzami Delegatur AG są Walne Zgromadzenie Delegatury i Zarząd Delegatury.

2. Kadencja władz Delegatury trwa 4 lata.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie Delegatury jest najwyższą władzą Delegatury.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatury należy:

1) uchwalanie kierunków działalności Delegatury,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Delegatury,

4) wybór Zarządu Delegatury,

5) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd AG.

§ 32

1. W Walnych Zgromadzeniach Delegatury udział biorą z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi, i z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających.

2. Termin, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatury ustala Zarząd Delegatury w porozumieniu z Zarządem AG, podając do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed terminem.

§ 33

1. Walne Zgromadzenie Delegatury zwoływane jest przez Zarząd Delegatury:

1) po upływie kadencji Zarządu Delegatury,

2) na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Delegatury,

3) na żądanie Zarządu AG.

§ 34

1. Zarząd Delegatury jest najwyższą władzą Delegatury w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatury.

2. Zarząd Delegatury składa się od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatury.

3. Zarząd delegatury wybiera ze swego grona Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Delegatury.

4. Do zakresu działania Zarządu Delegatury należy:

1) kierowanie działalnością Delegatury i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) uchwalanie planów pracy i budżetu Delegatury,

3) składanie AG sprawozdań z działalności rzeczowej i finansowej Delegatury,

4) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Delegatury.

5. Posiedzenie Zarządu Delegatury odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 35

1. Majątek i fundusze AG składają się z nieruchomości, wartości prawnych i niematerialnych, środków trwałych i obrotowych.

2. Na fundusze AG składają się:

1) wpisowe i składki członkowskie,

2) dotacje i darowizny,

3) świadczeń sponsorów.

3. Pisma w sprawach merytorycznych związane z zakresem działania AG podpisują Prezes lub Wiceprezes oraz Sekretarz AG.

4. Pisma mające charakter zobowiązań finansowych podpisują Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik AG.

§ 36

1. Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie AG zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Wniosek o zmianę statutu może przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Zarząd AG lub 1/3 ilości członków.

3. Członkowie składają na piśmie wniosek o zmianę statutu Zarządowi na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 37

Rozwiązanie Automobilklubu Galicyjskiego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. O ważności uchwały decyduje większość 2/3 głosów, przy czym do ważności tej uchwały konieczna jest w pierwszym terminie obecność przynajmniej 2/3 członków, a w drugim terminie o ważności uchwały decyduje zwykła większość przy każdej ilości członków obecnych.

§ 38

1. W razie rozwiązania AG jego majątek będzie przekazany wyłącznie na działalność społeczną na polu motoryzacji, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Likwidatorami AG są członkowie jego Zarządu, przeprowadzając likwidację AG zgodnie z wymogami ustawy o stowarzyszeniach.

3. Po zakończeniu likwidacji likwidator występuje do Organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie z ewidencji.

§ 39

Prawo autorytatywnej interpretacji statutu posiada, o ile chodzi o władze AG – Walne Zgromadzenie, a między Walnymi Zgromadzeniami – Zarząd AG.

§ 40

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Chętnie przyjmiemy Cię do klubu

Dołącz do nas!